Oversikt over tekstene

 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Advent

1. søndag i adventtiden

Luk 19,29-40 Inntoget

Sal 42,2-6
Jeg tørster etter Gud

Luk 4,16-22 Jesus i synagogen i Nasaret

1 Mos 18,1-15
Sara ler

Et nådens år

2. søndag i adventtiden

Joh 14,1-6
Mange rom i Fars hus

Åp 1,17b-18
Frykt ikke

Luk 21,29-36
Fikentreet, 

Våk og be

Rom 8,31b-35.38-39
GUD er med oss

Tro på Guds løfter

3. søndag i adventtiden

Luk 7,18-23
Spørsmål fra døperen Johannes

Åp 1,1-2; 21,

1-5
Ny himmel og ny jord

Luk 3,7-11 Døperen Johannes

Jak 5,78
Vær da tålmodige

Døperen Johannes rydder vei

4. søndag i adventtiden

Luk 1,46-56
Marias lovsang

Rut 4, 13-17

Rut

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

Fil 4,4-8
Gled dere

Løftet til Maria


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Jul 

Julaften

Luk 2,1-20
Juleevangeliet

Mika 5,1-4a
Du Betlehem Efrata

Luk 2,1-20
Juleevangeliet

Mika 5,1-4a
Du Betlehem Efrata

Barnet i Betlehem

Juledag

Joh 1, 1 - 14
Ordet ble kjøtt

Hebr 1,1-6
Aldri før har GUD talt slik

E

Ordet blir menneske

2. juledag

Matt 2,13-15
Flukten til Egypt

Apg 7,55-8.3
Stefanus martyr

Matt 2,19-23
Fra Egypt til Nasaret

Apg 7,55-8.3
Stefanus martyr

Stefanus martyren

Romjuls-søndag

Luk 2,36-38
Anna i tempelet

 2 Mos 7,14-18.26-29.8,12-13.16-20.9,1-5.8-9.13.18.10,3-5.21-23.11,1-7
10 plager

Luk 2,29-32
Simeons lovsang

1 Tess 5,8-11a
Oppmuntring og oppbygging

Anna og Simon i tempelet

Nyttårsaften

Utgår

 

Nyttårsdag

Luk 2,21
Navnet Jesus

2 Sam 7,1-17
Løftet til Davids ætt

Matt 1,20b-21
Navnet Jesus

Sal 103,13-18
GUD er barmhjertig mot barna sine

Navnet Jesus


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Åpenbaringstiden

Kr. åpen-baringsdag

Matt 2,1-12
De vise menn

Jes 49,14-16a
GUD husker oss som en mor

Luk 2,41-52
Jesus som 12-åring i tempelet

Sal 23
Herren er min hyrde

GUD viser veien til Jesus

2. s. i åpen-baringstiden

Luk 3,1-18
Døperen Johannes står fram

2 Mos 2,1-10
Mirjam redder Moses

Luk 3,21-22
Jesu Dåp

Sal 139
Du har skapt meg på skremmende underfull vis

Dåp

3. s. i åpen-baringstiden

Joh 2,1-11
Bryllup i Kana

Høysang 2,8-14.16-17

Joh 4,6-24
Den samaritanske kvinnen

Sal 1
Veien til den gudfryktige

Tørst etter det Jesus gir

4. s. i åpen-baringstiden

Mat 11,28
Kom til meg alle de som sliter

2 Mos 14,5-7.13-18.22.26-27
Sivsjøen

Mark 10,46-52
Bartimeus

Josva 6
Jeriko

Herren er barmhjertig

5. s. i åpen-baringstiden

Joh 5,1-15
Den syke ved Betesda

Sal 103,1-5
Min sjel lov herren

Luk 5,17-26  Den lamme mannen

1 Sam 17,1.4-16.32-33.42-51
David og Goliat

Jesus har makt

6. s. i åpen-baringstiden

Luk 12,35-38
Spenn beltet om livet med forklaring

1 Kong 18,21-39
Elia på Karmel

Joh 6,63-69
Vil også dere gå bort?

1 Sam 10,20-25
Saul blir utvalgt

Vær våkne!

Såmanns-søndag

Luk 8, 4 - 15
Såmannen

2 Tim 3,14-17
Stå fast på troen

Luk 8, 4 - 15
Såmannen

Kol 3,12b-14
Tilgi hverandre

Ordet sås

Kristi Forklarings-dag

Luk 2,41-52
Jesus som 12-åring i tempelet

Jes 52,13-53,5
Såret for våre overtredelser

Luk 9,28-36
Jesu forklaring

1 Kor 15,53-57
Det ufor-gjengelige i det forgjengelige

Jesus herlighet


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Fastetiden 

Fastelavens-

søndag

Luk 18,31-34
Se, vi går opp til Jerusalem

Høysang 8,6-7a
Et segl på hjertet

Joh 17,20-26
Jesus ber for oss

1 Kor 13
Kjærligheten

 På vei opp til Jerusalem

Askeonsdag

Utgår

 

1. s. i fastetiden

Luk 4,1-13
Fristelsen

Sal 22,2-3.20 Hvorfor har du forlatt meg

Luk 9,22
Lidelsen

2 Sam 12,1-10
David og Natan

Stå imot fristelser!

2. s. i fastetiden

Luk 7,36-50
Kvinnen tørker med håret

1 Mos 3,1-15
Syndefallet

Joh 19,16-17
Jesus blir tynget under korset

1 Mos 32,24-30 (29)
Jakobs kamp

Vårt liv og våre kamper

3. s. i fastetiden

Luk 22,28-34
Annonsering hanegal

1 Kor 12,21-27
Kroppen og delene

Mark 15,16-20
Purpurkappen

Kol 3,12b-14
Tilgi hverandre

Overvinn det onde!

4. s. i fastetiden

Joh 11,45-53
Planer om å drepe Jesus - mennesket for folket

Sal 68,21
GUD vår frelser

Joh 13,1-10
Fotvaskingen

1 Mos 37,5-1.18-36
Josef blir solgt

Jesus dør for våre synder

Maria Budskaps-dag

Luk 1,26-38
Bebudelses-teksten

Sal 100
Herren er god

Luk 1,39-45
Maria og Elisabeth

1 Mos 2,18-25 
Skapelsen av kvinnen

Maria

Palme-søndag

Matt 26,6-13
Salving i Betania

Fil 2,5-11
Livet i felleskap med Kristus

Luk 10, 38-42
Jesus hos Marta og Maria

alt. 1 adv. I

1 Sam 16,4-13
David blir salvet

Jesus kommer til oss

Skjær-torsdag

Matt 26,17-30
Innstiftelses-ord

Matt 26,31-35
Annonsering av Peters svik

Luk 22,14-23
Innstiftelsen

Matt 26,69-75
Peters svik

Nattverden

Langfredag

Matt 27,15-30
Jesus blir dømt og spottet

Matt 27,31-50
Veien til Golgata

Mark 14:32-36
Getsemane

Matt 27,57-66
Gravlegging

Jesus dør for oss

Påskenatt

Utgår

 


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Påsketiden 

Påskedag

Matt 28,1-10
Oppstandelsen

Sal 118,1.24
Pris Herren, han er god

Luk 24,1-9
Oppstandelsen

Rom 14,7-12
Ingen lever for seg selv

Se den  oppstandne Herre

2. påskedag

Luk 24,13-35
Emmaus

3 Mos 16
Den store soningsdagen

E

Emmaus-vandrerne

2. s. i påsketiden

Matt 27:32
Simon fra Kyrene

Gal 6,2-5
Bær byrdene for hverandre

Joh 20,24-29
Jesus og Tomas

1 Pet 1,3
Lovet være Gud

En hånd til dem som tviler

3. s. i påsketiden

Joh 10,11-18.28-29
Jeg er den gode hyrde

2 Sam 20
David og Jonatan

Luk 15,11-32
En far som ventet

2 Mos 1,8-13
Slaveriet i Egypt

GUD ser oss

4. s. i påsketiden

Matt 22, 37-40
Det dobbelte kjærlighets-budet

Hebr 13,5-6
Kjærlighet til penger

Joh 14,1-6
Mange rom i Fars hus

Apg 9, 1-23
Jesus møter Saulus

Guds rike i nestekjærlig-heten

5. s. i påsketiden

Mark 4,30-34
Sennepsfrøet

Sal 36,6-10
I ditt lys ser vi lys

Joh 15,1-8
Det sanne vintre

1 Sam 3
Samuel i templet

Guds rike er blant oss

6. s. i påsketiden

Luk 18,1-8
Enken og dommeren

Ef 3, 14-21
Bøyer kne for skaperen

Matt 7,7-8.12
Be, så skal du få

Est 3,8-10 4,13-17 5.1-5 7.1-4 8.1-8 
Ester

GUD hører våre bønner

Kr. Himmel-fartsdag

Apg 1,1-14
Himmelfarts-dagen

Sal 139,1-12.23-24
På morgen-rødens vinger

Luk 24,50-53
Himmelfart

Sal 121
Jeg løfter mine øyne

Himmelfarten

Søndag før pinse

Joh 15,26-27
Talsmannen

1 Joh 4,7-11
Guds kjærlighet

Joh 16,12-15 Sanningsanden

Dan 5-6
Daniel

Send oss din Ånd!


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Pinsetiden 

Pinseaften

Utgår

 

Pinsedag

Apg 2,1-13
Pinsedagen

1. Kor 9,16-23
En greker til grekerne

Joh 14,16-18
Talsmannen

1 Mos 11, 1-9
Tårnet i Babel

Den Hellige Ånd

2. pinsedag

Vi bruker tekstene fra 1. pinsedag

 

Treenighets-søndag

Matt 28, 16-20
Dåps-befalingen

1 Mos 7.1-10.17-8,3. 6-12.15-22.9,12-13
Noah

Luk 24,45-48
Den lidende Messias

5 Mos 6,4-9
Herren er vår Gud

Den treenige Gud


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Treenighetstiden

2 s. i treenig-hetstiden

Joh 3,1-13
Nikodemus

Rom 6,3-5
Døpt til Jesu død og oppstandelse

Joh 15,9-17
Bli i min kjærlighet

Gal 3, 23-29
Ikke jøder eller greker

Vi er skapt til fellesskap med Gud

3 s. i treenig-hetstiden

Luk 14,15-24
Det store gjestebudet

1. Mos 2,4b-14
Paradiset

Mark 10,13-16
Jesus og barna

2 Mos 1,14- 2,10
Moses i sivet

Alle er invitert til den store festen

4 s. i treenig-hetstiden

Brukes på skaper-verkets dag

Luk 10,1-2
Høsten er stor

Amos 5,7-15
Sosial rettferd

Luk 18,18-30
Jesus og den rike unge mannen

5 Mos 6,4-9
Shema Israel

Søk ikke verdens rikdom!

5 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,43-46
Treet og fruktene

Jona 1,1-2,2;2,11-4,11
Jona

Matt 7,24-25
Bygge på fjell

Sal 91,1-2.4.9
Herren er min borg

Sannhetens stemme i verden

6 s. i treenig-hetstiden = Apostel –dagen

Luk 5,1-11
Peters fiskefangst

5 Mos 15,1-11
Sabbatsåret

 Luk 6,17-19
Jesus samler folket

Fil 2,1-5
Formaning til enhet

GUD kaller ufullkomne mennesker

7 s. i treenig-hetstiden

Luk 15,8-10
Sølvmynten

1 Mos 16,1-4.15 21,1-4
Isak og Ismael

Luk 19,1-10
Sakkeus

Sal 150
Lovsyng Gud

GUD er oss

8 s. i treenig-hetstiden

Matt 6, 19-24
Samle ikke skatter

2 Mos 16,11-16
Manna

Luk 20,41-44
Enken i tempelet

Jes 6,1-8
Møte med den hellige

Saml ikke skatter til deg selv

9 s. i treenig-hetstiden

Joh 8,1-11
Den første steinen

Mika 4,4-5 Fredsriket

Luk 6,36-42
Bjelken i øyet

Sal 8
Hva er et menneske

En rettferdig og kjærlig dommer

10 s. i treenig-hetstiden

Luk 5,27-32
Jesus kaller Levi

2 Mos 3,1-15
GUD kaller Moses

Matt 18,21-35
Å tilgi

Sal 34,1-9
Herren svarer

Kall til omvendelse

11 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,1-11
Jesus og sabbaten

2 Mos 19,20; 20,1-20
De ti bud

Luk 13,34-35
Klage over Jerusalem

Apg 6,1-7
Diakonene

Fri oss fra egenrådighet!

12 s. i treenig-hetstiden

Matt 6,24
Ingen kan tjene to herrer

Høysang 8,6-7a
Et segl på hjertet

Luk 8,1-3
De kvinnelige disiplene

Sal 139
Du har skapt meg på underfull skremmende vis

Å leve i tillit og omsorg


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

13 s. i treenig-hetstiden

Luk 18,18-30
Jesus og den rike unge mannen

Sal 150
Lovsyng Gud

Luk 12, 41-48
Spenn beltet om livet

1 Kong 3,16-28
Salomo dømmer

GUD har gitt oss alt vi har

14 s. i treenig-hetstiden = Vingårds-søndagen

Matt 20,1-16
Arbeiderne i vingården

Ef 2,1-10
Av nåde er de frelst

Luk 17,7-10
Tjeneren ved bordet

1 Mos 25,21.24-34.27,1-36 
Esau og Jakob

Vingården

15 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,27-35
Elsk fiendene

Apg 16,20-36
Paulus og Silas i fengsel

Luk 10, 38-42
Jesus hos Marta og Maria

Fork 3,1-2.4.6a.11a.14a
Alt har sin faste tid

GUD elsker oss

16 s. i treenig-hetstiden

Mark 7,31-37
Effata

1 Kor 13
Høysangen

Luk 6,20-23
Saligprisningene

Sal 71
Bønn, klage, tillit

Trøst i lidelse og trengsel

17 s. i treenig-hetstiden

Joh 11,1-44
Å reise seg

2 Kong 5,1–14
Elisa helbreder Naaman

Mark 5,35-43
Talit takumi

Job 19,25-27
Jeg vet at min gjenløser lever

Reis deg opp!

18 s. i treenig-hetstiden

Luk 5, 12-16
Den spedalske

1 Joh 4,16b
GUD er kjærlighet

Luk 7,1-10
Offiseren i Kapernaum

Sal 104,24-31
Pris skaperen

Ny kraft og styrke til syke

19 s. i treenig-hetstiden

Matt 6,25-34
Søk først Guds rike

Gal 5,16-26
Åndens frukt

Luk 9,57-62
La de døde begrave sine døde

1 Mos 1,1-2,4a
Skapelse

Gjør oss faste i troen!

20 s. i treenig-hetstiden

Joh 11,1-5
Lasarus

Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11; 4,13-17
Rut

Matt 19,4-6
Mot skilsmisse

Rut 2,8-11
Rut

Skapt til fellesskap med GUD og med hverandre

21 s. i treenig-hetstiden

Luk 16, 19-31
Den fattige Lasarus

Sal 51
Tilgi meg Gud

Luk 12,16-21
Den rike bonden

Sal 8
Hva er et menneske

Ta vare på skaperverket

22 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,43-46
Treet og fruktene

Fil 2,5-11
Livet i felleskap med Kristus

Luk 10, 25-37
Den barmhjertige samaritan

1 Joh 4,7-11
La oss elske hverandre

Barmhjertighet i ord og handling


 

 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

23 s. i treenig-hetstiden

Mark 10,28-31
De første og de siste

Sal 71
Bønn, klage, tillit

Joh 5,24-27
Jesus er dommeren

Klag 3,22-26
Herrens miskunn tar aldri slutt

Jesus våker over oss

24 s. i treenig-hetstiden

Bruk 6. s i åpenbarings-tiden 

E

 

25 s. i treenig-hetstiden

Bruk 5. s i åpenbarings-tiden 

E

 

26 s. i treenig-hetstiden

Bruk 4. s i åpenbarings-tiden 

E

 

27 s. i treenig-hetstiden

Bruk 3. s i åpenbarings-tiden 

E

 

Domssøndag  = Kristi kongedag

Matt 25,1-13 De 10 jomfruene

Rom 5,1-11 

Av nåde er de rettferdig

Mark 5,25-34 Din tro har frelst deg

1 Kong 3,16-28 Salomo dømmer

Gjør oss våkne for Gud!

Allehelgens-dag

Matt 5, 13-16 Jordas salt

Sal 90,1-4.12  Bolig i slekt etter slekt

Matt 5,1-12 Saligprisningene (3-10)

Sal 73,23-26
Jeg blir alltid hos deg

Å leve og dø i Herren

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Advent

 

 

 

 

 

1. søndag i adventtiden

Luk 19,29-40 Inntoget

Sal 42,2-6
Jeg tørster etter gud

Luk 4,16-22 Jesus i Synagogen i Nasaret

1 Mos 18,1-15
Sara ler

Et nådens år

2. søndag i adventtiden

Joh 14,1-6
Mange rom i fars hus

Åp 1,17b-18
Frykt ikke

Luk 21,29-36
Fikentreet og vak og be

Rom 8,31b-35.38-39
Gud er med oss

Tro på guds løfter

3. søndag i adventtiden

Luk 7,18-23
Spørsmål fra døperen Johannes

Åp 1,1-2; 21,1-5
Ny himmel og ny jord

Luk 3,7-11 Døperen Johannes

Jak 5,78
Vær da tålmodige

Døperen Johannes rydder veg

4. søndag i adventtiden

Luk 1,46-56
Marias lovsang

Rut 4, 13-17

Rut

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

Fil 4,4-8
Gled dere

Løftet til Maria

Jul

 

 

 

 

 

Julaften

Luk 2,1-20
Juleevangeliet

Mika 5,1-4a
Du Betlehem Efrata

Luk 2,1-20
Juleevangeliet

Mika 5,1-4a
Du Betlehem Efrata

Barnet i Betlehem

Juledag

bare en rekke

Joh 1, 1 - 14
Ordet blei kjøtt

Hebr 1,1-6
Aldri før har gud talt slik

E

Ordet blir menneske og bor blant oss

2. juledag

Matt 2,13-15
 Flukten til Egypt

Apg 7,55-8.3
Stefanus martyr

Matt 2,19-23
Frå Egypt til Nasaret Egypt

Apg 7,55-8.3
Stefanus martyr

Stefanus martyren

Romjuls-søndag

Luk 2,36-38
Anna i tempelet

 2 Mos 7,14-18.26-29.8,12-13.16-20.9,1-5.8-9.13.18.10,3-5.21-23.11,1-7
10 Plager

Luk 2,29-32
Simeons lovsong

1 Tess 5,8-11a
Oppmuntring og opp-bygging

Anna og Simon

Nyttårsaften

Utgår

 

 

 

 

 

Nyttårsdag

Luk 2,21
Navnet Jesus

2 Sam 7,1-17
Løftet til Davids ætt

Matt 1,20B-21
Navnet Jesus

Sal 103,13-18
Gud er barmhjertig mot barna sine

Navnet Jesu

Åpenbaringstiden

 

 

 

 

 

Kr. åpen-baringsdag

Matt 2,1-12
De vise menn

Jes 49,14-16a
Gud husker oss som ei mor

Luk. 2,41-52
Jesus som 12-åring i tempelet

Sal 23
Herren er min hyrding

Gud viser veien til Jesus

2. s. i åpen-baringstiden

Luk 3,1-18
Døperen Johannes står fram

2 Mos 2,1-10
Mirjam redder Moses

Luk 3,21-22
Jesu Dåp

Salme 139
Du har skapt meg på skremmende underfull vis

Dåp

3. s. i åpen-baringstiden

Joh 2,1-11
Bryllup i Kana

Høysang 2,8-14.16-17

Joh 4:6-24
Den samaritanske kvinna

Sal 1
Vegen til den gudfryktige

Tørst etter det Jesus gir

4. s. i åpen-baringstiden

Mat 11,28
Kom til meg alle de som slit

2 Mos 14,5-7.13-18.22.26-27
Sivsjøen

Mark 10,46-52
Bartimeus

Josva 6
Jeriko

Herren er barmhjertig

5. s. i åpen-baringstiden

Joh 5,1-15
Den syke ved Betesda

Sal 103,1-5
Min sjel lov herren

Luk 5,17-26  Den lamme mannen

1 Sam 17,1.4-16.32-33.42-51
David og Goliat

Jesus har makt

6. s. i åpen-baringstiden

Luk 12,35-38
Spenn beltet om livet med forklaring

1 Kong 18,21-39
Elia på Karmel

Joh 6,63-69
Vil også dere gå borte

1 Sam 10,20-25
Saul blir utvalgt

Vær vakne!

Såmanns-søndag

Luk 8, 4 - 15
Såmannen

2 Tim 3,14-17
Stå fast på troen

Luk 8, 4 - 15
Såmannen

Kol 3,12b-14
 Tilgi hverandre

Ordet sås

Krisi Forklarings-dag

Luk. 2,41-52
12åring tempelet

Jes 52,13-53,5
Såret for våre overtredelser

Luk 9,28-36
Jesu forklaring

1 Kor 15,53-57
Det ufor-gjengelige i det for-gjengelige

Jesus herlighet

Fastetiden

 

 

 

 

 

Fastelavens

Luk 18,31-34
Se vi går opp til Jerusalem

Høysang 8,6-7a
Et segl på hjertet

Joh 17,20-26
Jesus ber for oss

1 Kor 13
Kjærligheten

 

Askeonsdag

 

 

 

 

 

1. s. i fastetiden

 Luk 4,1-13
Fristelsen

Sal 22,2-3.20 Hvorfor har du forlat meg

Luk 9,22
Lidelsen

2 Sam 12,1-10
David og Natan

Stå imot fristelser!

2. s. i fastetiden

Luk 7,36-50
Kvinnen tørker med håret

1. Mos 3,1-15
Syndefallet

Joh 19:16-17
Jesus blir tyngd under krossen

1 Mos 32,24-30 (29)
Jakobs kamp

Vårt liv og våre kamper

3. s. i fastetiden

Luk 22,28-34
Annonsering hanegal

 1 Kor 12,21-27
Kroppen og delene

Mark 15,16-20
Purpurkappen

Kol 3,12b-14
Tilgi hverandre

Overvinn det onde!

4. s. i fastetiden

Joh 11,45-53
Planer om å drepe Jesus - mennesket for folket

Sal 68,21
Gud vår frelser

Joh 13,1-10
Fotvasken

1 Mos 37,5-1.18-36
Josef blir solgt

Jesus dør for våre synder.

Maria Budskaps-dag

Luk 1,26-38
Bebudelses-teksten

Sal 100
Herren er god

Luk 1,39-45
Maria og Elisabeth

1. Mos 2,18-25  
Skapelse kvinnen

Maria

Palme-søndag

Matt 26,6-13
 Salving i Betania

Fil 2,5-11
Livet i felleskap med Kristus

Luk 10, 38-42
Jesus hos Marta og Maria

alt. 1 adv. I

1 Sam 16,4-13
David blir salvet

Jesus kommer til oss.

Skjær-torsdag

 Matt 26,17-30
Innstiftelses-ord

  Matt 26,31-35
Annonsering av Peters svik

Luk 22,14-23
Innstiftelsen

Matt 26,69-75
Peters svik

Nattverden

Langfredag

Matt 27,15-30
Jesus blir dømt og spottet

Matt 27,31-50
Vegen til Golgata

Mark 14:32-36
Getsemane

Matt 27,57-66
Gravlegging

Jesus dør for oss.

Påskenatt

Utgår

 

 

 

 

 

Påsketiden

 

 

 

 

 

Påskedag

Matt 28,1-10
Oppstandelsen

Sal 118,1.24
Pris Herren, han er god

Luk 24,1-9
Oppstandelsen

Rom 14,7-12
Ingen lever for seg selv

Se den  oppstandene Herre

2. påskedag

Luk 24,13-35
Emmaus

3 Mos 16
Den store soningsdagen

En rekke for å ha Emmausteksten med

 

Emmaus

2. s. i påsketiden

Matt 27:32
Simon fra Kyrene

Gal 6,2-5
Ber brødrene for hverandre

Joh 20,24-29
Jesus og Tomas

1 Pet 1,3
Lovet være gud

En hånd til dem som tviler

3. s. i påsketiden

Joh 10,11-18.28-29
Jeg er den gode hyrde

2 Sam 20
David og Jonatan

Luk 15,11-32
En far som ventet

2 Mos 1,8-13
Slaveriet i Egypt

Gud ser oss

4. s. i påsketiden

Matt 22, 37-40
Det dobbelte kjærlighets-budet

Hebr 13,5-6
Kjærlighet til penger

Joh 14,1-6
Mange rom i fars hus

Apg 9, 1-23
Jesus møter Saulus

Guds rike i nestekjærligheten

5. s. i påsketiden

Mark 4,30-34
Sennepsfrøet

Sal 36,6-10
I ditt lys ser vi lys

Joh 15,1-8
Det sanne vintre

1 Sam 3
Samuel i templet

Guds rike er blant oss

6. s. i påsketiden

Luk 18,1-8
Enken og dommeren

Ef 3, 14-21
Bøyer kne for skaperen

Matt 7,7-8.12
Be så skal du få

Est 3,8-10 4,13-17 5.1-5 7.1-4 8.1-8 
Ester

Gud hører våre bønner

Kr. Himmel-fartsdag

Apg 1,1-14
Himmelfarts-dagen

Sal 139,1-12.23-24
På morgen-rødens vinger

Luk 24,50-53
Himmelfart

Sal 121
Jeg løfter mine øyne

Himmelfarten

Søndag før pinse

Joh 15,26-27
Talsmannen

1. Joh 4,7-11
Guds kjærlighet

Joh 16,12-15 Sanningsanden

Dan 5-6
Daniel

Send oss din Ånd!

Pinsetiden

 

 

 

 

 

Pinseaften

Utgår

 

 

 

 

 

Pinsedag

Apg 2,1-13
Pinsedagen

1. Kor 9,16-23
En greker til grekerne

Joh 14,16-18
Talsmannen

1 Mos 11, 1-9
Tårnet i Babel

Den Hellige Ånd

2. pinsedag

Vi bruker tekstene fra 1. pinsedag

 

E

 

Treenighetssøndag

Matt 28, 16-20
Dåps-befalingen

1 Mos 7.1-10.17-8,3. 6-12.15-22.9,12-13
Noah

Luk 24,45-48
Den lidende messias

5 Mos 6,4-9
Herren er vår gud

Den treenige gud

Treenighets-tiden

 

 

 

 

 

2 s. i treenig-hetstiden

Joh 3,1-13
Nikodemus

Rom 6,3-5
Døpt til Jesu død og oppstandelse

Joh 15,9-17
Bli i min kjærlighet

Gal 3, 23-29
Ikke jøder eller greker

Vi er skapt til fellesskap med gud

3 s. i treenig-hetstiden

Luk 14,15-24
Det store gjestebudet

1. Mos 2,4b-14
Paradiset

Mark 10,13-16
Jesus og barna

2 Mos 1,14- 2,10
Moses i sivet

Alle er invitert til den store festen

4 s. i treenig-hetstiden

Brukes på skaper-verkets dag

 Luk 10,1-2
Høsten er stor

Amos 5,7-15
Sosial rettferd

Luk 18,18-30
Jesus og den rike unge mannen

5 Mos 6,4-9
Shema Israel

Søk ikke verdens rikdom!

5 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,43-46
Treet og fruktene

Jona 1,1-2,2;2,11-4,11
Jona

Matt 7,24-25
Bygge på fjell

Sal 91,1-2.4.9
Herre er min borg

Sannhetens stemme i verden

6 s. i treenig-hetstiden = Apostel -dagen

Luk 5,1-11
Peters fiskefangst

5 Mos 15,1-11
Sabbatsåret

 Luk 6,17-19
Jesus samler folket

Fil 2,1-5
Formaning til enhet

Gud kaller ufullkomne mennesker

7 s. i treenig-hetstiden

Luk 15,8-10
Sølvmynten

1 Mos 16,1-4.15 21,1-4
Isak og Ismael

Luk 19,1-10
Sakkeus

Sal150
Lovsyng gud

Gud er oss

8 s. i treenig-hetstiden

Matt 6, 19-24
Saml ikke skatter

2 Mos 16,11-16
Manna

Luk 20,41-44
Enken i tempelet

Jes 6,1-8
Møte med den hellige

Saml ikke skatter til deg selv

9 s. i treenig-hetstiden

Joh 8,1-11
Den første steinen

Mika 4,4-5 - Fredsriket

Luk 6,36-42
Bjelken i øyet

Salme 8
Hva er et menneske

En rettferdig og kjærlig dommer

10 s. i treenig-hetstiden

Luk 5,27-32
Jesus kaller Levi

2 Mos 3,1-15
Gud kaller Moses

Matt 18,21-35
Å tilgi

Sal 34,1-9
Herren svarer

Kall til omvendelse

11 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,1-11
Jesus og sabbaten

2 Mos 19,20; 20,1-20
De ti bud

Luk 13,34-35
Klage over Jerusalem

Apg 6,1-7
Diakonene

Fri oss fra egenrådighet!

12 s. i treenig-hetstiden

Matt 6,24
Ingen kan tjene to herrer

Høysang 8,6-7a
Et segl på hjertet

Luk 8,1-3
Dei kvinnelege disiplene

Sal 139
Du har skapt meg på underfull skremmende vis

Å leve i tillitt og omsorg

13 s. i treenig-hetstiden

Luk 18,18-30
Jesus og den rike unge mannen

Sal 150
Lovsyng gud

 Luk 12, 41-48
 Spenn beltet om livet

1 Kong 3,16-28
Salomo dømmer

Gud har gitt oss alt vi har

14 s. i treenig-hetstiden = Vingårds-søndagen

Matt 20,1-16
Arbeiderne i vingarden

Ef 2,1-10
Av nåde er de frelst

Luk 17,7-10
Tenaren ved bordet*

1 Mos 25,21.24-34.27,1-36 
Esau og Jakob

Vingården

15 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,27-35
Elsk fiendene

Apg 16,20-36
Paulus og Silas i fengsel

Luk 10, 38-42
Jesus hos Marta og Maria

Fork 3,1-2.4.6a.11a.14a
Alt har sin faste tid

Gud elsker oss

16 s. i treenig-hetstiden

Mark 7,31-37
Effata

1 Kor 13
Høysangen

Luk 6,20-23
Salig-prisningene

Sal 71
Bøn, klage, tillit

Trøst i lidelse og trengsel

17 s. i treenig-hetstiden

Joh 11,1-44
Å reise seg

2 Kong 5,1–14
Elisa helbreder Naaman

Mark 5,35-43
Talit takumi

Job 19,25-27
Jeg veit at min gjenløyser lever

Reis deg opp!

18 s. i treenig-hetstiden

Luk 5, 12-16
Den spedalske

1 Joh 4,16b
Gud er kjærlighet

 Luk 7,1-10
Offiseren in Kapernaum

Sal 104,24-31
Pris skaperen

Ny kraft og styrke til syke

19 s. i treenig-hetstiden

Matt 6,25-34
Søk først gud rike

Gal 5,16-26
Andens frukt

 Luk 9,57-62
La de døde begrave

1.Mos 1,1-2,4a
Skapelse

Gjør oss faste i troen!

20 s. i treenig-hetstiden

Joh 11,1-5
Lasarus

Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11; 4,13-17
Rut

Matt 19,4-6
Mot skilsmisse

Rut  2,8-11
Rut

Skapt til fellesskap med gud og med hverandre

21 s. i treenig-hetstiden

Luk 16, 19-31
Den fattige Lasarus

Sal 51
Tilgi meg Gud

Luk 12,16-21
Den rike bonden

 Salme 8
Kva er et menneske

Ta vare på skaperverket

22 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,43-46
Treet og fruktene

Fil 2,5-11
Livet i felleskap med Kristus

Luk 10, 25-37
Den barmhjertige samaritan

1. Joh 4,7-11
La oss elske hverandre

Barmhjertighet i ord og handling

23 s. i treenig-hetstiden

Mark 10,28-31
De første og de siste

Sal 71
Bøn klage tillit

Joh 5,24-27
Jesus er dommeren

Klag 3,22-26
 Herrens miskunn tar aldri slutt

Jesus våker over oss

24 s. i treenig-hetstiden

Bruk 6. s i åpenbarings-tiden

 

E

 

25 s. i treenig-hetstiden

Bruk 5. s i åpenbarings-tiden

 

E

 

26 s. i treenig-hetstiden

Bruk 4. s i åpenbarings-tiden

 

E

 

27 s. i treenig-hetstiden

Bruk 3. s i åpenbarings-tiden

 

E

 

Domssøndag  = Kristi kongedag

Matt 25,1-13 De 10 jomfruene

Rom 5,1-11 - Av nåde er de rettferdig

Mark 5,25-34 Din tro har frelst deg

1 Kong 3,16-28 Salomo dømmer

Gjør oss vakne for gud!

Allehelgens-dag

Matt 5, 13-16 Jordas salt

Sal 90,1-4.12 - Bustad frå slekt til slekt

Matt 5,1-12 Saligprisingane (3-10)

Sal 73,23-26 Eg blir alltid hos deg

Å leve og dø i Herren

 

Første rekkje

Andre rekkje

 

Søndag

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Tema

Advent

 

 

 

 

 

1. sønd

Matt 6, 25-34 Vær ikkje bekymret

U-2 Mos 2,1-10 - Mirjam redder Moses

U-Luk 7,11-17 Enkens sønn i Nain

U-Amos 5,7-15 - sosjal rettferd

Ver ikkje bekymra - Jesus kjem

2. sønd

Luk 12,35-38  Spenn beltet om livet

Åp 1,17b-18 - Frykt ikkje

Joh 14,1-6 - Mange rom i fars hus

1 Mos 32,23-29 (Jabok)

Ver førebudd!

3. sønd

Joh 11,25-26 Eg er oppstandelsen

1 Sam 16,4-13 - David blir salva

U-Joh 14,6 - Vegen sanninga og livet

U-Åp 1,1-2; 21,1-5 - Ny himmel og ny jord

Kven er den som kjem

4. sønd

U-Luk 10, 38-42 Jesus hos Marta og Maria

Sal 90,1-4.12 - Bustad frå slekt til slekt

Luk 19,1-10 Sakkeus

Apg 16,20-36 - Paulus og Silas i fengsel

Jesus kjem i hus og heim

Jul

 

 

 

 

 

Julaften

U-Luk 2,1-20 - Juleevangeliet

Mika 5,1-4a - Du Betlehem Efrata

B-Luk 2,1-20 Juleevangeliet

Mika 5,1-4a - Du Betlehem Efrata

Jul

Juledag

Matt 2,1-12 De vise menn

1 Sam 10,20-25 - Saul blir utvalt

Joh 1, 1 - 14 - Ordet blei kjøt

Sal 36,6-10 - I ditt lysser vi lys

Jul

2. juledg

Bruker dei tekstane som ikkje er i bruk dette året på 1. juledag eller julaften.

 

 

 

 

Romjulsøndag

U-Mark 4,30-34 - Sennepsfrøet

2 Mos 7,14-18.20-21.8,1-5.16-17.20-21.24.9,1-3.8-9. 22-26.10,3-5.21-23.11,1-7 (Plagene)

Luk 13,18-21 Sennepfrøet og surdeigen

1 Tess 5,8-11a - Oppmuntring og oppbygging

Det vesle og det store

Nyttårsaften

 

 

 

 

 

Nyttåsdag

Luk 2,21 - Navnet Jesus

U-2 Sam 7,1-17 - Løftet til Davids ætt

Matt 1,23  Navnet Jesus

U-2 Mos 2,23-25 - Gud husker folket sitt

Navnet Jesu

Kr Åpenb-dag

Joh 10,14.28-29 - Eg er den gode hyrde

Jes 49,14-16a Gud husker oss som ei mor

U-Joh 3,16:

U-Salme 23

Den som tek vare

2.s åpenb-tiden

U-Matt 28, 16-20 - Dåpsbefalinga

Rom 6,3-5 - Døpt til Jesu død og oppstode

Luk 3,21-22 - Jesu Dåp

P-Salme 139 - Du har skapt meg på skremmande underfull vis

Dåpsdagen

3.s åpenb-t

Luk 8,26-36 - Mannen frå gravhulane

Sal 50,15 - Kall på meg

Mark 15,16-20 purpurkappa

1 Kong 3,16-28 Salomo dømmer

Jesu fullmakt

4.s åpenb-t

Luk 5,17-26 - Den lamme mannen

1 Joh 4,16b - Gud er kjærleik

Mark 10,46-52 - Bartimeus

Josva 6 (Jeriko)

Jesus møter menneske

5.s åpenb-tid

Luk 2,34-35  - Maria blir velsigna

U-4. Mos 6, 22-27 Velsigninga

Matt 1,1-17 - Jesu ætt

Rut 1-4

Velsigning

6.s åpenb-t

Mark 10,28-31 De første og de siste

1 Kong 18,21-39 - Elia på Karmel

Matt 2,13-15 - Flukten til Egypt

1 Mos 16,1-4.15 .21,1-4 (Ismael og Isak)

Guds verd

Såmannsønd

Luk 8, 4 - 15 - Såmannen

2 Tim 3,14-17 - Stå fast på trua

Matt 7,24-25 Bygge på fjell

Sal 91,1-2.4.9 - Herre er min borg

Den rette grunnen

Krisi Forkl

U-Luk. 2,41-52 12åring tempelet

U-Jes 52,13-53,5 - Såra for våre overtredelser

Luk 9,28-36 Jesu forklaring

1 Kor 15,53-57 - Det uforgjengelege i det forgjengelege

Jesus Guds son

Fastetiden

 

 

 

 

 

Fastelavens

U-Luk 10, 25-37 Den barhjertige samaritan

Sal 100 - Herren er god

U-Joh 6, 1-15 - Jesus metter 5000

Hebr 13,5-6 - Kjærleik til pengar

Ta vare

Askeonsdag

 

 

 

 

 

1. s Fastetiden

 Luk 4,1-13 Freistinga

Sal 22,2-3.20 - Hvorfor har du forlate meg

Matt 5, 13-16 Jordas salt

U-1 Sam 3 - Samuel i templet

Møte utfordringane

2.s Fatetiden

Luk 5, 12-16 - Den spedalske

2 Kong 5,1–14 - Elisa helbreder  Naaman

Mark 7,31-37 - Effata

P-1 Kor 13

"Effata" - Den inkluderande

3. s.sFastetiden

Matt 19,4-6 Mot skillsmisse

U-2 Mos 19,20;20, 1-20 - De ti bod

Luk 13,10-17 Helbredelse kvinne sabbat

U-1.Mos 1,1-2,4a - Skapelse

Å stå på

4. s fastetiden

 U-Matt 26,14-16 Judas planer svik

1 Mos 37,5-11.18-36 (Josef og brødrane)

 U- Matt 26,1-5 Drapsplanen

Rom 14,7-12 Ingen lever for seg sjølv

Svik

Maria Budskapsdag

 Luk 1,26-38 Bebudelsesteksten

Sal 139,1-12.23-24 - Morgonrødens vinger

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

U-1. Mos 2,18-25 - Skapelse kvinnen

Maria budskapsdag

Palmesøndag

 Luk 19,29-40 Inntoget

U-Fil 4,4-8 Gled dykk

 Luk 23,27-28.33-34 Gråt over Jesus

Ef 3, 14-21 Bøyer kne for skaparen

I gatane i Jerusalem

Skjærtorsdag

U- Matt 26,17-30 Innstiftingsord

 U- Matt 26,31-35 Annonsering av Peters svik

U-Matt 26,6-13 Salving i Betania

 U- Matt 26,69-75 Peters svik

Fest og svik

Langfredag

U-Matt 27,15-30 Jesus blir dømd og spotta

U-Matt 27,31-50 Vegen til Golgata

U-Matt 27,46-56 Jesu død

U-Matt 27,57-66 - Gravlegging

Liding og død

Påsketiden

 

 

 

 

 

(Påskenatt)

 

 

 

 

 

Påskedag

U-Matt 28,1-10 Oppstoda

P-Salme 150 Lovsyng gud

Oppstoda Luk 24,1-9

1 Pet 1,3 Lova vere gud

Opstoda

2. påskedag

Luk 24,13-35 Emmaus

U-3 Mos 16 - Den store soningsdagen

Ei rekkje for å ha Emmausteksten med

 

Emmaus

2. s påsketiden

U-Mark 10,13-16 Jesus og barna

2 Mos 1,13- 2,10 (Moses i sivet)

U-Joh 1, 9-12 Guds barn

Sal 103,13-17 Gud er barhjertig mot barna sine

Jesus og barn

3. s i påsketiden

U-Joh 20,24-29- Jesus og Tomas

2 Sam 20 - David og Jonatan

U-Matt 27:32 Simon frå Kyrene

Gal 6,2-5 Ber børne for hverandre

Å møte Jesus

4. s i påsketiden

U-Luk 15,1-7 Sauen som ble funnet

P- Salme 8 Kva er et menneske

U-Luk 15,11-32 En far som ventet

2 Mos 1,8-13 (Slaveriet i Egypt)

Gud  leiter etter oss

5. s. påsketiden

Matt 7,7-8.12 Be så skal du få

Est 3,8-10 4,13-17 5.1-5 7.1-4 8.1-8  Ester

U-Matt 6,6-13 Fadervår

Sal 34,1-9 Herren svarer

Bøn

6. s i påsketiden

Luk 7,18-23 Spørsmål frå døyparen Johannes

Sal 68,21 - Gud vår frelsar

Luk 3,7-11 Døyparen Johannes

1 Mos 7.1-10.17-8,3. 6-12.13b-22.9,12-13 (Noahs ark)

Døyparen Johannes

Kr Himmelfartsdag

U-Apg 1,1-14 Himmelfartsdagen

Rom 8,31b-35.38-39 Gud er med oss

Luk 24,50-53 Himmelfart

Sal 121 - Eg løfte mine øyne

Himmelfart

Søndg før pinse

Joh 15,26-27 Talsmannen

P-1. Joh 4,7-11 Guds kjærleik

Joh 16,12-15 Sanningsanden

Dan 5-6 - Daniel

Talsmannen / sanningsanden

Pinsetiden

 

 

 

 

 

(Pinseaften)

 

 

 

 

 

Pinsedag

U-Joh 14,16-18 - Talsmannen

U-Gal 5,16-26 Andens frukt

U-Apg 2,1-13 Pinsedagen

Fil 2,1-5 Formaning til einskap

Pinse

2. pinsedag

Vi bruker tekstane frå 1. pinsedag

 

 

 

 

Treenighetstiden

 

 

 

 

 

Treenighetssøndag

Luk 10,21-24 - Kven sønnen er

U-Jes 6,1-8 Møte med den hellige

Luk 24,45-48 - Den lidande messias

Herren er vår gud U-5 Mos 6,4-9

Kven er Guds son

2 s i treenighetstiden

U-Luk 18,9-14 Tollaren og farisearen

U-Salme 71 - Bøn kalge tillit

U-Luk 18,18-30 Jesus og den rike unge mannen

5 Mos 6,4-9 - Shema Israel

Kven kjem inn i guds rike

3 s i treenighetstiden

Luk 14,15-24 Det store gjestebodet

U-1. Mos 2,4b-14 - Paradiset

U-Luk 6,27-35 Elsk fienda

Apg 9, 1-23 - Jesus møter Saulus

Open for alle

4 s i treenighetstiden

Mat 11,28 Kom til meg alle de som slit

Apg 7,55-8.3 Stefanus martyr

Joh 15,9-17 Bli i min kjærleik

Apg 6,1-7 Diakonane

Diakoni

5 s i treenighetstiden

Joh 19:16-17 Jesus blir tyngd under krossen

U-1. Mos 3,16-19 - Menneskeskjebne

Joh 11,1-44 Å reise seg

5 Mos 15,1-11 Sabbatåret (TLS)

Det som tynger

6 s i treenighetstiden  =Aposteldagen

Luk 5,1-11 Peters fiskefangst

Sal 104,24-31 - Pris kaparen (TLS)

U-Joh 6,16-21 Jesus går på sjøen

1 Mos 11, 1-9 - Tårnet i Babel (L4)

Fiskefangsten / genesaretsjøen

7 s i treenighetstiden

U-Matt 22, 37-40 Det dobbelte kjærleiksbodet

U-Salme 150 - Lovsyng gud

U-Joh 6,22-35 Livets brød

2 Mos 16,11-16 Manna (TLS)

Kjærleik og brød

8 s i treenighetstiden

U-Luk 6,36-42 Bjelka i augo

U-1 Kor 13

U-Luk 6,43-46 Treet og fruktene

U-1 Mos 12, 1-3 - Guds løfte til Abraham

Å sjå det rette

9 s i treenighetstiden

Luk 18,1-8 Enkja og dommaren (TLS)

Mika 4,4-5 - Fredsriket (TLS)

Luk 8,1-3 - Dei kvinnelege disiplane

U-Salme 139 - Du har skapt meg på underfull skremmande vis

Kvinnene

10 s i treenighetstiden

Joh 4:6-24 -Den samaritanske kvinna

Sal 42,2-6 Eg tørster etter gud

Joh 8,1-11 Den første steinen

 1 Kor 12,21-27 - Kroppen og delane (TLS)

Møte dei som har det vanskeleg

11 s i treenighetstiden

U-Luk 6,24-26  Verop

Salme 130,1-5 - Frå djupet roper eg

Mark 14:32-36  Getsemane

Fil 2,5-11 - Livet i felleskap med kristus

I vanskelege situasjonar

12 s i treenighetstiden

Matt 6,24 Ingen kan tene 2 herrer

Høysang 8,6-7a - eit segl på hjertet

Luk 5,27-32 Jesus kaller Levi

U-2 Mos 3,1-15 - Gud kaller Moses

Eit kall

13 s i treenighetstiden

Luk 15,8-10 Sølvmynten

U-1. Joh 4,7-11

Matt 6,25-34 Søk først gud rike

U-2 Mos 4,10-16 - Gud sender Moses

Å søkje

14 s i treenighetstiden  = vingårdssøndagen

Matt 20,1-16  Arbeidarane i vingarden

U-Ef 2,1-10 - Av nåde er de frelst

Luk 17,7-10 Tenaren ved bordet*

1 Mos 25,21.24-34.27,1-38 (Esau og Jakob)

Ei anna rettferd

15 s i treenighetstiden

Luk 8,22-26 Stormstillinga

2 Mos 14,5-7.13-18.21-22.26-29 (Sivsjøen)

Luk 12,16-21 Den rike bonden

Fork 3,1-2.4.6a.11a.14a - Alt har sin faste tid

Reise / ver førebudd

16 s i treenighetstiden

Luk 1,46-56 Marias lovsong

U-1. Mos 3,20-24 - Uttog frå paradiset

Luk 8,18-20 Peters vedkjenning

Job 19,25-27 - Eg veit at min gjenløysar lever

Lovpris

17 s i treenighetstiden

Luk 16, 19-31 - Den fattige Lasarus

U- Salme 8 - Kva er etmenneske

Mark 5,35-43 Talit takumi

U-Salme 51 - Tilgi meg Gud

Stå opp!

18 s i treenighetstiden

Joh 5,1-15 Den syke ved betesta

1. Kor 9,16-23 Ein greker til grekarane

Joh 6,37-40 Alle kommer til meg

Høysang 2,8-14.16-17,

Jesus bryr seg

19 s i treenighetstiden

Matt 18,21-35 Å tilgi

Kol 3,12b-14 - Tilgi kvarandre

U-Matt 7,12 - Den gyldne regelen

Salm 1 - Vegen til den gudsfryktige

Guds lov

20 s i treenighetstiden

Joh 13,1-10 - Fotvasken

Klag 3,22-26 - Herrens miskunn tar aldri slutt

berre ei rekkje

 

tenaren

21 s i treenighetstiden

Luk 2,29-32 Simeons lovsong

Sal 103,1-5 - Mi sjel lov herren

berre ei rekkje

 

Lovsong

22 s i treenighetstiden

Mark 10,28-31 De første og de siste

1 Sam 17,1.4-16.32-33.42-51 David og Goliat

Joh 2,1-10 Bryllup i Kana

1 Mos 18,1-15 (Mamre)

Ei anna realitet

23 s i treenighetstiden

Luk 11, 29-32 Krav om teikn

Jona 1-2,1+3 (Jona)

berre ei rekkje

 

Ninive

24 s i treenighetstiden

bruk 6. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

25 s i treenighetstiden

Bruk 5. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

26 s i treenighetstiden

Bruk 4. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

27 s i treenighetstiden

Bruk 3. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

Domssøndag  = Kristi kongedag

Joh 5,24-27 Jesus er Dommeren

U-Rom 5,1-11 - Av nåde er de rettferdig

Mark 5,25-34 Din tro har frelst deg

Sal 118,1.24 - Pris Herren, han er god

Dommen

Allehelgensdag

U-Luk 6,20-23 Saligprisingane

P-Salme 71 Bøn klage tillit

Matt 5,3-10 Saligprisingane

Sal 73,23-26 Eg blir alltid hos deg

Saligprisingane/ Allerhelgen

   
© Døvekirken